Belépés közjegyzőknek

Tájékoztató a közjegyző által kiállított számviteli bizonylattal kapcsolatban


A közjegyző tevékenysége közhatalmi tevékenység, az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 7. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik, ezért nem köteles számlát kibocsátani. Ez a tény minden számviteli bizonylaton feltüntetésre kerül.

Az ÁFA tv. 7. § (1) bekezdése szerint ugyanis nem gazdasági tevékenység és nem eredményez adóalanyiságot a Magyarország Alaptörvénye által, illetőleg az annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet által ellátott közhatalmi tevékenység [vö. ÁFA tv. 159. § (1) bek., 7. § (1) bek.].

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerint számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

Fentiek alapján az ügyfél nem kérheti számla kibocsátását a közjegyzőtől közhatalmi tevékenysége körében.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169. §-ai rendelkeznek a számviteli bizonylatokról, ezen belül a 167. § írja elő a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékeit. E rendelkezések alapján a számviteli bizonylaton a vevő adószáma nem kerül feltüntetésre, mivel ezen adat nem kötelező eleme a számviteli bizonylatnak.

A közjegyző a közhatalmi tevékenységével összefüggésben tehát nem állít ki számlát, e gazdasági esemény elszámolására a számviteli bizonylat szolgál. A közjegyzőnek technikailag sincsen lehetősége számla kibocsátására e tevékenység keretében, mert a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 54. § (1) bekezdés q) pontja értelmében kötelezően és kizárólagosan használandó számlázó program ezt a fentiek miatt nem is teszi lehetővé.