Belépés közjegyzőknek

Magyar Országos Közjegyzői Kamara


A MOKK elérhetőségeit A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei (Kapcsolat > A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elérhetőségei) menüpont alatt találja meg.


A MOKK legfőbb szerve a 30 tagú választmány, amelynek tagja a területi kamara elnökségének tagjai közül az elnök, valamint az elnökségbe megválasztott, legtöbb szavazatot kapott 4 közjegyző és 1 közjegyzőhelyettes. Mandátumuk a közjegyzők esetén négy, a közjegyzőhelyettesek esetén két évre szól. A választmány megválasztja az országos elnököt, két elnökhelyettest, pénztárost és három elnökségi tagot, akik a MOKK országos elnökségét alkotják. Az országos elnökség intézi azokat az ügyeket, amelyekben az országos elnök önállóan nem intézkedhet, és elbírálja a területi elnökség határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.


A MOKK köztestület, amely mint legfőbb önkormányzati szerv képviseli a közjegyzői kart és szervezeteit. A hatáskörébe tartozik különösen:


- jogszabályok kezdeményezése, közreműködés azok előkészítésében, különösen a közjegyzőket érintő kérdésekben,


- meghatározza a területi kamarák anyagi hozzájárulását,


- meghatározza az országos kamara éves költségvetését, ellenőrzi és elfogadja a költségvetési beszámolót,


- központi nyilvántartásokat hozhat létre, így különösen a végintézkedések országos nyilvántartását, és a zálogjogi nyilvántartást, az élettársi nyilatkozatok nyilvántartását és működteti a fizetési meghagyások elektronikus eljárásához szükséges számítógépes rendszert,


- ellátja a közjegyzők képviseletét a belföldi és a külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolatokban,


- egyeztetést végez a különböző területi kamarákhoz tartozó közjegyzők és területi kamarák közötti vitás ügyekben,


- felkérésre szakvéleményt ad konkrét ügyben,


- statisztikai adatszolgáltatást végez,


- működteti a közjegyzői levéltárat és az elektronikus levéltárat,


- a közjegyzőkről szóló törvényben vagy más jogszabályban hatáskörébe utalt feladatok ellátásához közjegyzői hozzájárulás fizetésére kötelezi a közjegyzőt,


- a területi kamara tagjai részére szakmai oktatást, szakmai továbbképzést szervez,


- kiállítja és nyilvántartja a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok tekintetében a külföldi felhasználáshoz szükséges tanúsítványt [Apostille – 1973. évi 11. tvr. 3. § (1) bek. b) pont],


- vezeti az elektronikus letéti tárat.


A választmány iránymutatást bocsáthat ki, amelynek megtartása a közjegyzők kötelessége, az iránymutatásban foglaltak megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után. Az iránymutatás a közjegyzői működéssel kapcsolatos részletszabályokat határozza meg, például magatartási normák, irodavizsgálatok eljárási szabályai stb.