Belépés közjegyzőknek

Közjegyzői letét (teljesítési letét)


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a bírósági letét útján való teljesítés feltételeinek megvalósulása esetére a közjegyzőnél történő letétbe helyezést is lehetővé teszi, mint a bírósági letét útján való teljesítés alternatíváját (Ptk. 6:56. §).


A Ptk. 6:53. §-ának (1) bekezdése négy vagylagos feltételt támaszt a bírói vagy közjegyzői letéttel történő teljesítés helytállóságához:


A kötelezett a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettségét bírósági, illetve közjegyzői letétbe helyezés útján is teljesítheti, ha


a) a jogosult személye bizonytalan, és azt a kötelezett önhibáján kívül nem tudja megállapítani;


b) a jogosult a teljesítés helyén nem található;


c) a jogosult a kötelezett részéről megfelelően felajánlott teljesítést nem fogadja el; vagy


d) a jogosultak jogosulti együttesség esetén nem teszik lehetővé, hogy a kötelezett valamennyiük kezéhez teljesítsen.


Az eljárásra nem illetékes minden közjegyző. A közjegyző illetékességét megalapítja


a) a letét jogosultjának, illetve a kérelmezőnek a lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete,


b) a letétbehelyezéssel teljesítendő kötelezettség keletkezésének helye, vagy


c) a teljesítés helye.


A pénz letétként történő elfogadása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a letevő vagy képviselője személyesen terjesztheti elő. A letéti kérelemben a letétbe helyezendő pénzösszeget forint pénznemben, összegszerűen kell megjelölni és azt a kérelem előterjesztését követően – az eljárás költségeivel együtt – az országos kamara letéti számlájára forintban, átutalással kell megfizetni.


A közjegyző a letét elfogadásáról külön végzést nem hoz, hanem a letéti kérelmet „A közjegyző a letétet elfogadta” záradékkal látja el. A letevő a letétet mindaddig visszakövetelheti, amíg a közjegyző a jogosultat a letétbe helyezésről nem értesíti.


Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor már bizonyos a közjegyző előtt, akkor a közjegyző az elfogadástól számított 15 napon belül kézbesítteti részére a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést. Ha a jogosult személye a pénzletét elfogadásakor még nem bizonyos a közjegyző előtt, a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről értesítő végzést a jogosult személyének közjegyző előtti bizonyossá válását követő 15 napon belül kell kézbesíteni a jogosult részére. Ha a jogosult e minőségét a közjegyző előtt személyesen vagy képviselője útján megjelenve megfelelő módon igazolja, a közjegyző ‒ feltéve hogy ez korábban nem történt meg ‒ értesíti őt a letétbe helyezésről, valamint a kiutalás iránti kérelem előterjeszthetőségéről, és ezek megtörténtének tényét jegyzőkönyvben rögzíti.


A letét kiutalásáról végzéssel az a közjegyző dönt, aki a letét elfogadásáról határozott. A letét kiutalásának kérelemre, megkeresésre vagy hivatalból van helye; hivatalból akkor van helye a letét kiutalásának, ha a letéti kérelemben meghatározott őrzési idő eltelt. A letét kiutalása iránti kérelmet az illetékes közjegyző hivatalos helyiségében a jogosult vagy képviselője személyes megjelenése útján, a MOKK által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon kell előterjeszteni.


Ha a letét kiutalása után maradvány keletkezett, e maradvány visszautalásának elrendelése esetén a kamara azt visszautalja.


Az eljárás díjköteles, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.


A közjegyző a közjegyzői letéti eljárás során kérelemre jár el, amelyet megtalál a Kérelem, űrlapok menüpont alatt.