Belépés közjegyzőknek

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐ KIRENDELÉSE


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény rendelkezései szerint a közjegyző az egyszerű és gyors jogérvényesítés elősegítése érdekében a fél kérelmére igazságügyi szakértőt rendelhet ki.


Az eljárás célja és eredménye

Amennyiben a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő kirendelését kérheti. Az igazságügyi szakértő kirendelése későbbi jogviták megelőzésére, peres eljárások előkészítésére is szolgálhat. Az eljárás eredménye ugyanis egy olyan szakértői vélemény, amely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Azáltal, hogy a közjegyző igazságügyi szakértőt rendel ki, a kérelmező az így nyert bizonyítékot a bíróság előtt peres eljárásban is felhasználhatja, mely a peres eljárás lefolytatását gyorsítja.


Mikor van helye?

Főszabály szerint bármikor helye van, kivéve, ha az ügyben - a kérelmező által vagy ellene - polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban.


Hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet írásban kell előterjeszteni vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe mondani.


Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A közjegyző előtti szakértő kirendelésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét),

- az eljárás lefolytatására irányuló kifejezett kérelmet,

- rövid tényállást,

- a kérelem előterjesztésének indokait, azokat a körülményeket, amelyeknek alapján igazságügyi szakértő kirendelésének van helye,

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ügyben per vagy büntetőeljárás nincs folyamatban,

- a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét,

- azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania,

- az illetékes közjegyző megjelölését és a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat.

Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell.


Melyik közjegyző illetékes az eljárás lefolytatására?

Az eljárásra az a közjegyző illetékes,

- akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye/székhelye van (belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármely közjegyző illetékes) vagy

- akinek az illetékességi területén a szakértői vizsgálat tárgyát képező ingatlan fekszik vagy dolog található.


Az eljárás menete

A közjegyző - a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül - felhívja a kérelmezőt, hogy az eljárás lefolytatásának külön jogszabályban meghatározott közjegyzői munkadíjat és a költségtérítést (ha azt a fél addig nem fizette meg), valamint szakértői díj költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget helyezze bizalmi őrzésbe. A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli, ideértve azt az esetet is, ha a szakértő a szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot nem tudta lefolytatni.


A kirendelésre kerülő szakértő személyéről - a fél meghallgatása nélkül - a közjegyző dönt. (A szakértő az Igazságügyi Szakértők Névjegyzékéből kerül kirendelésre.)

A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles előterjeszteni. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.


Az eljárás díja

Az eljárás díjköteles. Az eljárásban költségmentességnek és költségfeljegyzésnek nincs helye. A közjegyző az általa felszámított munkadíjat és költségtérítést a külön jogszabály szerinti díjjegyzékben állapítja meg, amelyről bővebben A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.