Belépés közjegyzőknek

A MOKK KÖZJEGYZŐI LEVÉLTÁR FELADATA ÉS HATÁSKÖRE


2018. január 1-jétől módosulnak az eljárások rendjére, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok. A törvény által meghatározott ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelesek, ezért kérjük, olvassa el az elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatónkat (https://mokk.hu/ugyfeleknek/tajekoztato-az-elektronikus-ugyintezesrol.php) !

a) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény hatályos rendelkezései alapján - megfelelve a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szabályainak is – a Közjegyzői Levéltár őrzi és kezeli:

• az 1992. január 1-jén, illetve ezt követően hivatalba lépett közjegyző közjegyzői okiratait, nyilvántartásait és hivatali bélyegzőjét, ha a közjegyző szolgálata megszűnt vagy áthelyezték;

• a 2009. január 1-jét követően érkezett, jogerősen befejezett, nem e törvényben szabályozott közjegyzői nemperes eljárásban keletkezett, további intézkedést nem igénylő iratokat az érkezésüket követő öt év elteltével; (A 2009. január 1. napját megelőzően érkezett hagyatéki és egyéb nemperes ügyek iratait, továbbá az 1992. január 1. napja előtt készült közjegyzői okiratokat NEM a Közjegyzői Levéltár kezeli! Ezen iratok fellelhetőségére vonatkozó tájékoztató Táblázat letölthető itt.)

• az elektronikus úton vezetett levéltárban elhelyezett, 2004. július 1-ét követően létrejött okiratok eredeti példányait, ha elkészítésük óta öt év eltelt;

• az 1992. január 1. napja és 2004. június 30. napja között készült papír alapú okiratok eredeti példányait;

• a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a területi kamarák maradandó értékű iratait.

b) A Közjegyzői Levéltár vezetője másolatot, illetve bizonyítványt ad ki az elektronikus levéltárban elhelyezett okiratról.

c) A Közjegyzői Levéltár által kezelt okiratokról a levéltáros hiteles vagy egyszerű másolatot, kivonatot, bizonyítványt, értesítést adhat ki, az arra jogosult részére átadhatja az őrizetben levő okiratot és engedélyezheti az iratokba való betekintést. A Közjegyzői Levéltár által kezelt nemperes ügyekben keletkezett iratokról a levéltáros a közjegyzőkre vonatkozó ügyviteli szabályok szerint adhat ki hiteles vagy egyszerű másolatot, és engedélyezheti az iratokba való betekintést. A hiteles másolat kiadása történhet papír alapon, vagy akár elektronikusan is: a levéltáros minősített elektronikus aláírásával ellátva.

d) a MOKK szervezeti egységeként a Közjegyzői Levéltár kezeli és szakmailag felügyeli a Végrendeletek Országos Nyilvántartását.