Belépés közjegyzőknek

Európai fizetési meghagyásos eljárás (EUFMH)


Az európai fizetési meghagyásos eljárás alternatív igényérvényesítési eszközként áll a jogosult rendelkezésére lejárt pénzkövetelése érvényesítésére határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben.

Az eljárást elsősorban az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Eufmhr.) szabályozza, az olyan eljárási kérdésekben pedig, amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (Fmhtv.) és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (Pp.) – kell alkalmazni.

Magyarországon az eljárásra a közjegyzőknek van hatásköre. A kérelmeket csak papíralapon és csak a közjegyzőhöz lehet benyújtani, aki az iratokat papíralapon állítja elő, és kézbesítteti a feleknek. A kérelem bármelyik közjegyzőhöz benyújtható.


Alkalmazási kör

Az Eufmhr. tárgyi hatálya a határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekből eredő, lejárt pénzkövetelésekre terjed ki. Nem tartoznak az Eufmhr. hatálya alá – többek között – a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti igények, a házassági vagyonjogon és az öröklési jogviszonyon alapuló igények, valamint – néhány kivételtől eltekintve – a szerződésen kívüli kötelmekből eredő követelések. A magyar fizetési meghagyásos eljárástól eltérően az Eufmhr. hatálya alá tartozó követelések értékhatárra való tekintet nélkül érvényesíthetők.

Az eljárás alkalmazásában az ügy attól minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság (Magyarországon a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. Dániában nem indítható európai fizetési meghagyásos eljárás.

Magyarországon európai fizetési meghagyásos eljárás az alábbiak szerint indítható:

jogosult

kötelezett

európai fizetési meghagyásos eljárás Magyarországon

magyar

magyar

nem indítható

3. állambeli

magyar

nem indítható (de Magyarországon kívüli EU-tagállamban igen!)

EU-s

magyar

indítható

magyar

EU-s

indítható

EU-s

EU-s

indítható

3. állambeli

EU-s

indítható

EU-s

3. állambeli

indítható

magyar

3. állambeli

nem indítható (de Magyarországon kívüli EU-tagállamban igen!)

3. állambeli

3. állambeli

nem indítható


A joghatósági szabályokat elsősorban az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg, de alkalmazandó a 4/2009/EK tanácsi rendelet, nemzetközi megállapodások, illetve az eljáró bíróság nemzeti joga is (ha a kötelezett harmadik állambeli). Ha a jogosult fogyasztó kötelezettel szemben fogyasztói szerződésből eredő igényt érvényesít, a joghatóságot az Eufmhr. 6. cikk (2) bekezdésének kizárólagos joghatósági okot megállapító szabálya rendezi, amely értelmében kizárólag a fogyasztó kötelezett lakóhelye szerinti tagállam bíróságainak van joghatósága az eljárás lefolytatására.


Az eljárás menete

Az európai fizetési meghagyásos eljárás kérelemre indul. A kérelmet az Eufmhr. mellékletében található „A” formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető, és elérhető az e-justice portálon: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-hu.do.

A kérelmet azon bíróság (Magyarországon a közjegyző) által elfogadott nyelven vagy nyelvek egyikén kell kitölteni, amelyhez a jogosult a kérelmet benyújtja. Magyar közjegyzőhöz történő benyújtás esetén magyar nyelven kell kitölteni a formanyomtatványt, emellett azonban a kötelezett lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén kitöltött kérelem benyújtása is indokolt, mivel a kérelem másolatát a közjegyzőnek meg kell küldenie a kötelezett részére (a formanyomtatvány fordítása elvégezhető az e-justice portálon). A kérelemhez bizonyítékokat, mellékleteket nem kell csatolni, azonban a kérelmen fel kell tüntetni a követelést alátámasztó bizonyítékokat.

A kérelem elutasítása ellen nincs helye fellebbezésnek.

Amennyiben a kérelem alaki vizsgálata nem elutasítással végződik, a közjegyző az Eufmhr. mellékletében található „E” formanyomtatvány alkalmazásával a lehető leghamarabb és általában a kérelem benyújtását követő 30 napon belül kibocsátja az európai fizetési meghagyást, amelyhez – a kézbesítés során – mellékeli a kérelmet tartalmazó formanyomtatvány másolatát is.

Az európai fizetési meghagyás kézbesítése belföldön az Fmhtv. és a Pp. alapján történik, más tagállamba pedig az 1393/2007/EK rendelet alapján.

Ha a kötelezett ellentmondással él, az eljárás perré alakul – magyar közjegyző által kibocsátott európai fizetési meghagyás esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes magyar bíróság előtt.

Ha a kötelezett nem mond ellent, akkor az európai fizetési meghagyás jogerős és végrehajtható lesz, amit a közjegyző a „G” formanyomtatvány kiállításával állapít meg.


Végrehajtás Magyarországon vagy más államban

Végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a végrehajtás elrendelése abban a tagállamban kérhető, ahol a kötelezettnek végrehajtás alá vonható vagyona van. A végrehajtás elrendelésére annak a tagállamnak a jogszabályi előírásai vonatkoznak, amelyben az elrendelést kérik.

Ha a végrehajtást más tagállamban kérik, akkor a Magyarországon kiállított „G” formanyomtatvánnyal végrehajthatónak nyilvánított európai fizetési meghagyás alapján a többi tagállamban (kivéve Dániát – lásd alább) közvetlenül – azaz az európai fizetési meghagyás adott tagállamban történő végrehajthatóvá nyilvánítása nélkül – lehet kérni a végrehajtás elrendelését az ott erre hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságtól, bíróságtól.

A végrehajtás más államban az alábbiak szerint lehetséges:

állam

a végrehajtás

jogszabályi alap

más EU-tagállam (kivéve Dánia)

közvetlenül kérhető

Eufmhr. 19. cikk

Dánia

2015. január 10. előtt indult eljárás

exequatur eljárás lefolytatása után kérhető

44/2001/EK rendelet

2015. január 10. után indult eljárás

közvetlenül kérhető

1215/2012/EU rendelet

Izland, Norvégia, Svájc

exequatur eljárás lefolytatása után kérhető

Luganói Egyezmény

minden más harmadik állam

elismerés és exequatur eljárás lefolytatása után kérhető

nemzetközi egyezmény, illetve az adott harmadik állam joga


Ha a Magyarországon kibocsátott európai fizetési meghagyás alapján Magyarországon kérik a végrehajtást, arra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt kell alkalmazni, és a végrehajtást az európai fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző rendeli el végrehajtási lappal.


Eljárási díj

Az eljárás díjköteles, amelyről A közjegyzői díjszabás (A közjegyzőről > A közjegyzői tevékenység > A közjegyzői díjszabás) menüpont alatt olvashat.